En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning 

Forskningspersonsinformation

Vill du delta i en forskningsstudie som undersöker vad som gör ett aprilskämt lyckat eller misslyckat? Studiens syfte är att utvärdera om aprilskämtandets framgångar eller motgångar går att tolka ur ett psykologiskt humorperspektiv. Om du deltar i studien kommer du att få berätta om ett eller flera tidigare aprilskämt som du antingen utsatts för eller utfört på andra.

Hur går det till rent praktiskt?
Via vår webbsida får du svara på ca 10 frågor om ett särskilt minnesvärt aprilskämt. Kanske har du själv fallit offer för aprilsillen och som ett resultat blivit road, glad eller underhållen? Eller kanske slog skämtet fel och du kände dig ledsen, upprörd eller förvirrad? Eller har du själv arrangerat ett aprilskämt som gått bra eller dåligt?

Uppskattad tidsåtgång är ca 5 minuter totalt.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2021-04325).

Finns det några risker eller fördelar med att delta?
Om du utsatts för ett aprilskämt som gett obehagliga minnen kan dessa återkomma när du återberättar händelseförloppet. Om du har starka negativa minnen av ett aprilskämt bör du väga fördelarna mot nackdelarna innan du bestämmer dig för att fylla i frågeformuläret. Du kan också närsomhelst avbryta ditt deltagande utan negativa konsekvenser.

Säkerhet
Allt informationsutbyte sker via en anonym och krypterad länk. De uppgifter vi samlar in kommer inte kunna spåras till dig (så vida inte du själv uppger sådan).

Försäkring och ersättning
Som deltagare omfattas du inte av någon särskild försäkring. Det kostar ingenting att dela. Du får inte heller någon ekonomisk ersättning för att delta.

Att delta är frivilligt och du kan när som helst avbryta
Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att motivera varför.

Sekretess och hantering av data
Vi kommer att samla in uppgifter om din ålder och din könstillhörighet. Utöver detta kommer du att få svara på frågor som handlar om dina känsloupplevelser i samband med ett eller flera aprilskämt.

Vi samlar in uppgifter om dig och dina upplevelser i syfte att utvärdera hur framgångsrikt skämt tenderar att falla ut. På det sättet kan vi studera de underliggande psykologiska mekanismer som vi tror påverkar humor och skämt i allmänhet. De uppgifter som skulle kunna identifiera dig som person (exempelvis någon form av information i din berättelse) kommer enbart att hanteras av oss inom forskningsgruppen.

Allt informationsutbyte sker via en krypterad och säker internetplattform i Sverige. Vi behandlar dina uppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning, artikel 6.1 (GDPR). Vi samlar endast in uppgifter som du själv väljer att dela med oss (vi gör t.ex. inga registerutdrag). Dina uppgifter sparas enligt rådande lagstiftning.

Resultatet av studien kan komma att presenteras i en vetenskaplig artikel eller i annat medium. Resultatet kommer att presenteras på gruppnivå, vilket betyder att det inte kan kopplas till dig som person. Efter avslutad studie kan delar av dina avidentifierade enkätsvar sparas i en databas. Databasen är upphandlad av Stockholms universitet och heter FigShare (https://su.figshare.com). Potentiellt integritetskänslig information kommer inte att lagras i FigShare. Här finns ett exempel på hur vi tidigare lagrat okänslig rådata för att möjliggöra så kallad open science: https://osf.io/awtg7/

Om du vill ta del av resultatet
Du som deltagare kan få en sammanställning av studiens resultat om du vill. Kontakta i så fall ansvarig forskare (Professor Per Carlbring, se kontaktuppgifter nedan).

Forskningshuvudman och ansvarig forskare
Den organisation som genomför forskningen (forskningshuvudman) och som har personuppgiftsansvar är Stockholms universitet. Ansvarig forskare är professor Per Carlbring vid Stockholms universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att ta del av dina uppgifter, och vid behov få dem rättade, en gång per år utan kostnad. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (gäller uppgifter som kan koppla dig till studiekoden).

Om du vill ta del av uppgifter ska du kontakta:

Per Carlbring, professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Epost: 
per.carlbring@psychology.su.se
Telefon: 08-16 39 20
Adress: Per Carlbring, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Har du övriga frågor eller funderingar kring studien, vänligen kontakta:
Per Carlbring (se ovan)

Centralt dataskyddsombud för Stockholms universitet :
Epost: 
dso@su.se
Adress: Dataskyddsombudet, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Om du är missnöjd med hur dina uppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen).

Samtycke till att delta i studien
Jag har fått skriftlig information samt haft möjlighet att ställa frågor. Jag har möjlighet att skriva ut eller spara deltagarinformationen.

·        Jag är minst 18 år och samtycker till att delta i studien.

·        Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas enligt det sätt som har beskrivits i den här forskningspersonsinformationen.